Kaş’ı yağmalama planı iptal edildi

Antalya’nın Kaş ilesinde bulunan Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı gibi korunan alanları yapılaşmaya açacak olan 1/25 binlik nazım imar planı mahkeme tarafından iptal edildi.

yusuf yavuz

Antalya’nın Kaş ilçesindeki korunan alanları kapsayan 1/25 binlik nazım imar planı üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı ve korunan alanlarda yapılaşma baskısı yaratacağı gerekçeleriyle hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Bakanlık onayladı, STK'lar ve vatandaşlar iptal davası açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 9 Temmuz 2019’da onayladığı 25 binlik nazım imar planının mevzuata ve hukuka aykırı olduğunu savunan sivil toplum örgütleri ve Kaş’ta yaşayan 27 vatandaş planın iptali için dava açtı. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile vatandaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açtığı davayı gören Antalya 2. İdare Mahkemesi, planı iptal etti.

'Bugüne kadar korunmuş alanlar yapılaşacak'

Çukurbağ Yarımadası sürdürülebilir koruma ve kullanım alanı ile Liman ağzı bölgesi 3. Derece doğal sit alanını kapsayan 1/25 Bin Ölçekli Nazım İmar Planı’nın, üst ölçekli plan olan 1/100 Binlik Çevre Düzeni Planının öngördüğü çevre ve imar bütünlüğü oluşturmadığına dikkat çekilen iptal kararında, “bu nedenle İnceboğaz, Saraykeklik (Çukurbağ Yarımadası) ve Limanağzı mevkiilerinde öngörülen ekoturizm alanlarının üst ölçekli plana eklenen plan hükmüne uygun olmadığı, bölgenin doğal ve kültürel yapısını olumsuz etkileyen daha önce parçacıl planlar ile ya da plansız gelişmeler ile oluşmuş yapılaşma alanlarını denetim altına almaya yönelik kararlar üretmek yerine, bu alanlar arasında bugüne kadar korunarak kalmış alanlarda yeni ve parçacıl gelişme-yapılaşma alanları yaratan bir plan yaklaşımının benimsenmesinin planlama ilke ve esasları açısından uygun olmadığı, planla önerilen ekoturizm alanlarının konumları itibariyle arkeolojik ve tarihi sit alanları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikte olduğu” görüşüne yer verildi. 

İmar mevzuatı ve kamu yararına aykırı bulundu

Mahkeme kararında, planlama konusu bölgenin doğal ve tarihi değerlerinin korunmasına yönelik planlama ilkeleri ile kamu yararına aykırılık teşkil ettiği belirtilen imar planının doğanın devamlılığının sağlanması ile oluşacak kamu yararına da aykırı olduğu kaydedildi. İptal kararında, zeytincilik ve orman alanları ile doğal ve arkeolojik sitler ve deniz ekosistemleri üzerinde tahribata neden olacağı belirtilen dava konusu planın imar mevzuatı ve şehircilik ilkelerine de aykırı olduğunun altı çizildi.

‘Korunan alanda turizm tesis alanı öngörmek doğru değil'

Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin oybirliği ile aldığı iptal kararında ayrıca daha önce 2016 yılında açılan dava sonucu 2018’de Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edilen 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin iptal gerekçelerinin dikkate alınmadığına işaret edilerek “Tümüyle doğal sit alanı olan ve içerisinde arkeolojik sit atanı da barındıran Çukurbağ Yarımadasının güneybatı ucu ile İnceboğaz Mevkiinde gelişme alanları ve turizm tesis alanları öngörülmesi doğru bir planlama yaklaşımı değildir. Limanağzı mevkii bakımından; Kaş'ın mevcut yerleşim alanından uzakta, henüz yapılaşmamış bir köy niteliğindedir. Alan 3. Derece doğal Sit alanı olup, içerisinde ve komşuluğunda arkeolojik sit alanları bulunmaktadır. Bölge ayrıca Kaş-Kekova özel Çevre Koruma alanının da yanındadır. Dava konusu planların böylesi bir bölgede büyük bir alanı turizm tesis alanı olarak öngörmesi şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ve koruma yaklaşımı açısından doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, 'davacıların iddialarına itibar edilmemeli' dedi

Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ise davacılar tarafından ileri sürülen iddialara itibar edilemeyeceği, dava konusu planın planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olarak kamu yararı esaslarına göre hazırlanıp onaylandığı ileri sürülerek davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.

Baykal'ın akrabası bakanlık yanında müdahil oldu

Davalı Bakanlık yanında davaya müdahil olan isimler arasında Deniz Baykal’ın bacanağının oğlu olan turizmci Selçuk Akıltopu'nun da yer alması dikkat çekti. İptal edilen imar planının kapsadığı korunan alanlardan biri olan Çukurbağ Yarımadasında 50 bin metrekarelik arazide eski CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile birlikte hissesi bulunan Akıltopu, avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu savunmasında, dava konusu planın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda şehircilik ilke ve planlarına uygun olarak hazırlandığını savunarak davanın reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Av. Tuncay Koç: Kaş bakanlığın imar planı saldırısı altında

İmar planına dava açan Kaşlı davacıların avukatı Tuncay Koç, elde kalan son doğal alanlara sahip olan Kaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı saldırısı altında olduğu görüşünü savunarak, “Alanın doğal dokusunun bozulmaması gerektiği, planlamanın bütüncül değil, parçaçıl olduğu, doğal alanları dokusunun önceki SİT kararlarına göre  bozulmaması gerektiği, alanda büyük turizm tesisine izin verilemeyeceği nedenleriyle bilirkişi raporuna dayanılarak iptal kararı verilmiştir” diye konuştu.

Erdoğan'ın eski ortağı ve Baykal'ın da arazileri var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün mahkeme tarafından iptal edilen imar planıyla ilgili yargı süreci devam ederken, söz konusu plana yönelik yapılan itirazlara dayanarak yeni bir düzenleme yaptı. Bunun ardından 9 Haziran 2020 tarihinde askıya çıkarılan imar planı incelendiğinde, Çukurbağ Yarımadasındaki iki ayrı parselin kişiye özel şekilde yapılaşmaya açıldığı ortaya çıktı. Buna göre söz konusu imar planıyla Çukurbağ Yarımadasında yapılaşmaya açılan parsellerden biri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortaklarından Ergun Bodur’un şirketine ait olduğu, diğer parselin ise CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Baykal’ın akrabası olan bir iş adamına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Koç: İptal kararı açılan ikinci davaya da emsal olacak

Kişiye özel imar planı tartışmalarını da beraberinde getiren Bakanlığın bu düzenlemesine karşı da Eylül 2020’de iptal davası açılmıştı. Avukat Tuncay Koç, yargının iptal kararının, söz konusu plana ilişkin açılan ikinci davaya da emsal oluşturacağını da sözlerine ekledi.