TTB: 'Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Rehberi’ndeki radyolojik görüntüleme önerileri gözden geçirilmelidir'

TTB, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan "Covid-19 Rehberi"nde yer alan Covid-19 şüpheli hastaya yaklaşımda radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımına ilişkin bazı bilgilerin uluslararası deneyimler ve literatür bilgileriyle uyuşmadığını bildirdi. Gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 14 Nisan 2020 tarihinde güncellenen “Covid-19 Rehberi”nde yer alan Covid-19 şüpheli hastaya yaklaşımda radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımına ilişkin bazı bilgilerin uluslararası deneyimler ve literatür bilgileriyle uyuşmadığını bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, Türk Radyoloji Derneği’nin ve Türk Toraks Derneği’nin de görüşünü alarak hazırladığı ve Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, rehberin mevcut halinde yer alan Covid-19 şüpheli her hastaya hem akciğer grafisi hem de bilgisayarlı tomografi yapılması yönündeki önerinin bilimsel olmadığı belirtilerek, rehberde buna ilişkin olarak yer alan algoritmanın yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

TTB ile Türk Radyoloji Derneği başkanlarının imzalarının bulunduğu yazıda şunlar söylendi: 

''Her hastaya hem akciğer grafisi, ardından da herhangi bir triyaj yapmadan BT çekilmesi yukarıda söz edilen toplumun önemli bir bölümünün gereksiz olarak radyasyona maruz kalmasına yol açabilecektir. Düşük radyasyonlu toraks BT önerilmesi bu endişeyi tamamen gideremeyebilir, çünkü yurt genelinde bütün cihazlarda toraks BT’nin yeterince düşük radyasyonla çekilmesi için gerekli donanım bulunmayabilir ve/veya bu konuda kullanıcı farkındalığı yeterli olmayabilir.

Bu nedenlerle rehberin bu bölümünün yeniden gözden geçirilmesini, Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalara akciğer grafisi çekilmesini, akciğer grafisinin tanısal olmadığı durumda veya klinik olarak ağır pnömoni bulguları bulunması durumunda (yani nefes darlığı ve/veya satürasyon düşüklüğü varsa) BT çekilmesini daha uygun buluyoruz.

Rehberde çocuk hastalarla ilgili bölümde geçen “Genel olarak, toraks BT’nin normal olması Covid-19’u dışlamada yardımcıdır” ifadesi bilimsel veriler ile uyumlu değildir. Tersine çocuklarda BT’nin erişkinlere nazaran daha yüksek oranda negatif olduğu bildirilmiştir.

Bakanlığınızın yayınladığı Covid-19 Erişkin Tedavi Algoritması’nda hastalığın görüntüleme yöntemlerindeki yaygınlığının hastanın evde takip ve hastaneye yatış kararının belirlenmesinde kullanılması önerilmektedir. Ancak yaygınlığın nasıl belirleneceğine dair bir öneri getirilmiş değildir.''