Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi hekimlerine gerekçesiz soruşturma

Dışarıdan atanan yöneticiler nedeniyle çalışma düzeni bozulan ve hastaların da olumsuz etkilendiği Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hekimlere gerekçesiz soruşturma açıldı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde sorunlarını dile getiren 11 hekim hakkında soruşturma açıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur’un da katıldığı basın açıklamasında konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, hastanede son yıllarda psikiyatri uzmanlarının iş yükünün çok arttığını söyledi. 

'Çalışma düzeni son birkaç yıl içinde bozuldu'

Sağlıkçıların ağır sorumluluk yüklenmeleri, giderek artan ve artık mobbing halini alan haksız uygulamalar ve yetersiz ek ödemeler nedeniyle emeklilik, tayin ve istifa yoluyla kurumdan ayrılmakta olduğunu belirten Menteş, hekimlerden gelen önerileri hastane idaresinin dikkate almadığını ve çözüm odaklı olmadığını, iletilen sorunlara İl Sağlık Müdürlüğü'nde de yeterince çözüm yoluna gidilmediğini dile getirdi. Hastanenin yıllar içinde şekillenen çalışma düzeninin son birkaç yıl içinde bozulduğunu söyleyen Menteş şöyle konuştu:

"Geçmişte ve yakın zamanda verilen dilekçelerle, mevzuat ve emsal yargı kararları vurgulanarak, yapılan nöbet uygulamasının mevzuata aykırılığı ve düzeltilmemesi halinde yargıya taşınacağı belirtilmesine rağmen hâlâ bir çözüm üretilmemiş, acilde görevlendirilen psikiyatri uzmanına ek olarak, servis nöbeti tutturulan iki psikiyatriste, mavi kod, yoğun bakım ve idari amir nöbetleri de yüklenmiştir. Mevzuatta idari hekim nöbeti tutması gerekirken başhekim yardımcıları ve diğer branş uzman hekimleri nöbete girmemektedir."

'Hasta güvenliği açısından koğuş sisteminden vazgeçilmeli'

Menteş, bu hastanelerin hasta profilinin ağır ruhsal bozukluklardan oluştuğunu da belirterek, "Yatışlar hastalığın alevlendiği dönemlerde olduğundan çoğu zaman kendine ve etrafına zarar verme riski olan hastalar yatırılmaktadır. Bu nedenle hastanenin fiziki şartları acilen düzeltilerek, koğuş sisteminden vazgeçilerek hasta güvenliği açısından yeni yapılanmaya gidilmelidir” dmişti.

Yatan hasta yönünden benzerine az rastlanan zorluklar altında çalışan hekimler için hak ettikleri döner sermaye ve ek ödemelerin tavan uygulamadan verilmesi gerektiğini söyleyen Menteş, “Bu yaşanan olumsuzluklardan sonra idarenin çözüm bulmak yerine bilinmeyen bir nedenle 11 hekime disiplin soruşturması açması kaygılarımızı derinleştirmektedir. Bir an önce sorunların çözülerek haksız yere açılan soruşturmalara son verilmesi temennimizdir.” diye konuşmuştu. 

'Yöneticilerin hepsi dışardan atandı'

Konuyla ilgili Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden emekli Uzm. Dr. Özden Polatöz ile konuştuk. 

Bize biraz süreçten bahsedebilir misiniz? Doktorları seslerini duyurmaya iten bu süreç nasıl gelişti?

Aslında son iki yönetim ile sorunlar başladı diyebiliriz. Yöneticilerin hepsi dışardan atandı. Böyle bir hastaneyi yönetmek zordur. Hastane içinden tecrübeli bir hekim atansaydı bir çok sorun gelişmezdi. Öncelikle rahatsızlık yaratan yıllardır tecrübe edilip oluşturulmuş çalışma düzeninin hiç bir neden sunulmaksızın bu yönetim tarafından değiştiriImesiydi. Bu değişiklikle hekimlerin ve diğer sağlık emekçilerinin çalışma düzeni bozuldu. Hastalarımız da bu durumdan olumsuz etkilendi. Meslek örgütümüzün yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi hastanede sorunlar büyüdü ve bu durumun faturası sağlık emekçilerine çıkarılmak istendi. Çalışanlar durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulundular fakat ne hastane yönetimi ne de sağlık müdürlüğü tarafından dikkate alındılar. Adana Tabip Odası tarafından yapılan açıklama sonrasında ise baskılar başladı. Hastaneden 11 psikiyatri uzmanı hekime soruşturma açıldı.

Bahsettiğiniz 11 hekime hangi gerekçeyle soruşturma açıldı?

Herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

'Ruh Sağlığı Yasası bir an önce çıkarılmalı'

Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dava süreci başlayacak mı? Başlayacaksa nasıl sonuçlanmasını bekliyorsunuz?

Sorunlarlarla ilgili olarak meslek örgütlerimiz Adana Tabip Odası, TTB, Türkiye Psikiyatri Derneği süreci çok yakından takip ediyor. İlgili yöneticiler ile görüşmeler yapılacak. Hukuki süreç ile ilgili hazırlıklar başladı. Bütün bu süreç sonunda beklentimiz keyfi yönetimlerin son bulması. Atamalarda liyakata dikkat edilmesi. İdarelerin çalışanlarla demokratik zeminde ilişki kurmaları ve görüşlerine başvurmaları. Meslek örgütlerimizin görüşlerine önem vermeleri. Ruh Sağlığı Yasasının bir an önce çıkarılmalıdır.

Ruh Sağlığı Yasasından bahsedebilir misiniz? Ne talep ediliyor bu yasayla?

Yasanın temel amacı insan hakları ve çocuk hakları ilkeleri doğrultusunda toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına ve ruhsal yönden sağlıklı gelişiminin sağlanmasına yönelik temel ilkeleri belirlemek, ruh sağlığı sorunu olan bireyleri saptamak, ilgili hizmet standartlarını tanımlamak, ruh sağlığı hizmet ve desteklerine acil erişim ihtiyacı duyan bireylerin, ihtiyaç duydukları hizmet ve destekleri, mümkün olan en kapsamlı ölçüde ve gönüllü temelde almalarını ve kendi iyleşme süreçlerine dahil olmalarını, bu doğrultuda verilecek önleyici, destekleyici ve iyleştirici hizmetleri mümkün olan en az kısıtlayıcı ve en uygun yöntemlerle sağlamaktır. Ayrıca sosyal bağlar kurulmasını, ekonomik kendine yeterlik sağlıyacak hizmetlerağı düzenlenmesini ve denetlenmesini de sağlamaktır.

Son olarak sağlık emekçilerine öneriniz ne olur?

Böyle süreçlerde sendikalar ve meslek örgütlerinin önemi ortaya çıkıyor Bu nedenle çalışanların demokratik her platformda örgütlenmesinin gerekliliği açık.