Dayanışma Meclisi: Yeni Bir Cumhuriyet'e Doğru...

Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümüne yaklaşırken Dayanışma Meclisi 'Yeni Bir Cumhuriyet'e Doğru: Sermayenin Cumhuriyetinden Emeğin Cumhuriyetine' başlıklı önemli raporlar hazırladı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümüne yaklaşırken Dayanışma Meclisi önemli raporlar hazırladı.

"Yeni Bir Cumhuriyet'e Doğru: Sermayenin Cumhuriyetinden Emeğin Cumhuriyetine" başlıklı raporlardan ilk ikisi, "Sanayi - Kalkınma Raporu" ve "Ekonomi - Politik Raporu" bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni Bir Cumhuriyet’e Doğru: Sanayi – Kalkınma Raporu

"Ülkemizde yaklaşık olarak 40 yıldır sürdürülen neoliberal politikalar Türkiye’yi düşük büyüme batağına saplamış ve bütünüyle dışa bağımlı hale getirmiştir" denilen Sanayi - Kalkınma Raporu'nda, "Bugün Türkiye ekonomisi, ithalata bağımlı hale gelmiş tarımıyla, uluslararası işbölümünde düşük ücret yüksek sömürü oranlarıyla taşeronluk işlevi gören sanayisiyle, güvencesiz ve örgütsüz istihdamın damgasını vurduğu hizmetler sektörüyle, doğal ve kültürel varlıkların talanı üzerinde büyüyen yapısıyla tükenmiş bir görünüm arz etmektedir" tespiti yer aldı.

Rapordan bir bölüm şöyle:

Bugün, Türkiye içinde kalkınmayı ve adaletli bölüşümü amaçlayan bir perspektif kritiktir. Sanayileşme bu amaçlara hizmet edecek en önemli ayaklardan birisidir. Nihai çözümün kâr odaklı mevcut sistemin ötesinde, sosyalizmde olduğunu unutulmadan, kamucu politikalara ağırlık verilmelidir. 

Yeni Bir Cumhuriyet’te sanayileşme ve kalkınma şu hedefler üzerine kurulacak:

● Planlama bir toplumsal hedef haline dönüştürülecek, dış dünya ile ilişkiler ve bu
alandaki kontrol mekanizmaları «yeniden» ve «akıllıca» tasarlanacaktır.

● Özelleştirmeler derhal durdurulacak, altyapı yatırımları, madenler ve stratejik
sektörler başta olmak üzere kapsamlı bir kamulaştırma programı gündeme getirilecektir.

● Kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde devreye alınacaktır.

● İktisadi kalkınma ve kamu yatırımcılığı planlaması, tüm sektörleri kesen bilim ve
teknoloji gelişmeleri olanakları değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

● Türkiye Devleti, Kamucu - Kalkınmacı Devlet niteliği kazanacak, reel sektörün yapısını çağa uygun iyileştirmelerle geliştirecektir. Şimdi de bir yeni özgürlük ve eşitlik hareketi yaratmak mecburiyetindeyiz. Bu yeni bir Cumhuriyet için mücadele demektir. Şimdi yeni ve devrimci bir Cumhuriyete her zamankinden çok ihtiyacımız var.

Öyleyse YAŞASIN CUMHURİYET!

Raporun tamamı için tıklayın

Yeni Bir Cumhuriyet'e Doğru: Ekonomi-Politik Raporu

Dayanışma Meclisi'nin hazırladığı bir diğer rapor ise "Ekonomi - Politik Raporu" başlığını taşıyor.

"97 yıl önce büyük hülyalarla kurulan Cumhuriyetin nesnel ve nitel tüm kazanımları sermaye yanlısı yeni-liberal yoğun bir saldırı altında tek tek yok edildi" denilen raporda, "Bu süreçte, emperyalist güçlerin desteğiyle hayata geçirilen yapısal uyum ve istikrar programları kapsamında KİT’ler yok pahasına satıldı, ekonomi ve maliye politikaları sermayenin kısa erimli çıkarlarına göre yeniden tasarlandı, emekçiler lehine tüm mekanizmalar ve müdahale araçları yok edildi" ifadeleri yer aldı.

Rapordan bir bölüm şöyle:

Cumhuriyetin nesnel ve nitel kazanımlarının gelecek nesillere aktarılabilmesi ve Cumhuriyetin bu kazanımların ötesine taşınabilmesi için emekçilerin ve çalışanların Cumhuriyetinin hayata geçirilmesini zorunlu olarak gören Dayanışma Meclisi aşağıda sıralanan adımların acilen hayata geçirilmesi gerektiği inancındadır:

1) Uygulanan yeni-liberal programın yarattığı hasarın giderilebilmesi için planlı sosyal bir ekonomik modele geçişin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılacaktır. Özelleştirilen ve hala ekonomik olarak işler durumdaki KİT’ler ulusallaştırılacak ve uygulanacak sosyal plan çerçevesinde ihtiyaç var ise daha da fazlası kurulacaktır.

2) Emekçi örgütlenmelerinin önündeki tüm yasal ve siyasal engellerin bertaraf edilerek bu örgütlerin sadece talep eden kurumlar değil, yönetime ve planlamaya katılan kurumlar olmaları da sağlanacaktır.

3) Son 40 yıldır uygulanan, emekçinin ücretinin, küçük üretici ve köylünün ürünün fiyatının düşük tutulması üstüne kurgulanmış para ve maliye politikaları derhal terk edilecektir.

4) İşgücünün değerinin bilinçli bir şekilde düşük tutulmasına yol açan tüm mekanizmalar (asgari ücret komisyonu, iş yasası, serbest bölge yasası, vb.) tümden ilga edilecek ve yerlerine emekçilerin ve çalışanların karar verme sürecinde egemen olacakları mekanizmalar oluşturulacaktır.

5) Emekçi Cumhuriyeti işsizlerin istihdam edilebilirliğini arttırmakla değil, onlara istihdam yaratmakla yükümlü olacaktır.

6) Kapatılan tarımsal KİT’lerin yeniden canlandırılması köylülerin kooperatifler etrafında örgütlenmesi sürecinin asli tamamlayıcısı olacaktır.

7) Sosyal planlama mekanizması sektörel bazda üretimin teknolojik altyapısını da gözeten incelikli bir hat tutturmak zorundadır. Bu emek verimliliğinde ciddi bir artışa yol açacağı için çalışanların giderek daha kısa sürelerle çalışmalarına yol açacaktır. Cumhuriyetin vatandaşlarına yönelik özgürlük sözleşmesi böylece basit fiziksel ve ekonomik vaatlerin ötesine geçecek ve onlara insanca ve onurlu bir yaşamı sağlayacak bir sosyal sözleşmeye dönüşecektir.

Raporun tamamı için tıklayın